2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Bohaterowie Nowego Testamentu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Jan - syn rybaka Zebedeusza i brat Jakuba. Razem z bratem powołany przez Pana Jezusa na ucznia i Apostoła. Razem z bratem i Piotrem był świadkiem przemienienia na górze i modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Tradycja uważa go za ucznia „którego miłował Jezus”. Tradycja przyznaje mu autorstwo Ewangelii, trzech listów i Apokalipsy.

Jan Chrzciciel - Jeszcze jako niemowlę został poświęcony Bogu. Jan spędził jakiś czas w samotności na pustyni, a w piętnastym roku rządów cesarza Tyberiusza rozpoczął publiczną działalność, wzywając lud do nawrócenia i obmycia się na jego znak w Jordanie. Stąd jego przydomek Chrzciciel. Jan zapowiedział przyjście Mesjasza w osobie Jezusa.


Jezus - imię konkretnego człowieka, którego życiorys można nakreślić bez trudności. Zwany też Chrystusem, Mesjaszem, Synem Bożym. Stało się jednak czymś więcej niż tylko imieniem - streszcza w sobie całą historię zbawienia: zstąpienie Boga w świat ludzi, od poczęcia i narodzin, aż po krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Jezyus był synem Józefa i Maryi Dziewicy, w Nowym Testamencie dowiadujemy się o jego narodzinach i działalności proroka i nauczyciela. Za głoszone poglądy został skazany ma ukrzyżowanie. Po trzech dniach zmartwychwstał.

Herod - Od roku 47 p.n.e. był namiestnikiem Galilei mianowanym przez swojego ojca, a od 46 r. p.n.e. namiestnikiem Celesyrii i Samarii z ręki Sekstusa Cezara. W latach 37 - 4 p.n.e. król Judei z łaski Rzymu. W tradycji Ewangelii Mateusza przedstawiony został jako tyran pragnący zgładzić Jezusa, inicjator tzw. rzezi niewiniątek.
Łazarz - przyjaciel Jezusa mieszkający z siostrami Marią i Martą w Betanii. Gdy umarł, Zbawiciel przywrócił mu życie. Wówczas Sanhedryn postanowił zabić zarówno Jezusa, jak i Łazarza.

Łukasz - nawrócony na wiarę chrześcijańską nieżydowski mieszkaniec Antiochii. Towarzyszył Pawłowi w jego apostolskich podróżach w Macedonii i Grecji. Udał się z Apostołem także do Rzymu. W „Liście do Kolosan” jest nazwany „umiłowanym lekarzem”.
Napisał Ewangelię na podstawie tego, co przekazali naoczni świadkowie w opowiadaniach o Jezusie, które powstawały najpierw w formie ustnej, a następnie pisemnej.
Druga jego księga „Dzieje Apostolskie” poświęcona jest dziejom powstającego i rozprzestrzeniającego się Kościoła.

Józef – po hebrajsku jego imię oznacza: „Oby Bóg dorzucił” i wyraża oczekiwanie na potomka. Józef to mąż Maryi, matki Jezusa. Pochodził z rodu króla Dawida - świadectwem tego są oba ewangeliczne rodowody Jezusa. Był prawnym ojcem Zbawiciela, choć nie biologicznym. Przedstawia się go jako cieślę. Był „człowiekiem sprawiedliwym.
Marek – inaczej zwany Janem – Markiem. Jego matką Marka Maria, właścicielka domu w Jerozolimie oraz sadu oliwkowego z tłocznią na stokach góry zwanej Oliwną. Dom ów był miejscem spotkań chrześcijan po zmartwychwstaniu. Jako szesnastoletni młodzieniec był świadkiem pojmania Jezusa. Marek według tradycji spisał księgę Ewangelii, posiłkując się zarówno istniejącymi źródłami pisanymi, jak i relacjami naocznego świadka - apostoła Piotra.

Maria (Maryja) – po hebrajsku Mirjam, co oznacza piękno, wspaniałość. Jest to imię matki Jezusa, która pochodziła z Nazaretu, była zaślubiona Józefowi, zanim zamieszkali razem miało miejsce zwiastowanie. Józef przeżywał rozterki, widząc oblubienicę spodziewającą się dziecka, uspokoiły go słowa anioła. Obecna była przy śmierci Jezusa i obecna wśród jego uczniów po zmartwychwstaniu. Czczona przez katolików obok Boga i Jezusa przedstawiana najczęściej jako matka z dzieciątkiem Jezus.
Maria Magdalena - pochodziła z Magdali. Jedna z niewiast uwolnionych przez Jezusa z więzów szatańskich. Odtąd towarzyszyła Mu podczas Jego ziemskiej działalności; była przy Nim w czasie ukrzyżowania i przy złożeniu Go do grobu. Marii Magdalenie jako pierwszej ukazał się zmartwychwstały Chrystus.

Mateusz - Żyd, który w Kafarnaum zajmował się pobieraniem podatków i opłat nakładanych na towary. Jako celnik boleśnie odczuwał pogardę, z jaką faryzeusze, pobożni Żydzi i mieszkańcy Galilei odnosili się do ludzi wykonujących ten zawód. Wezwanie Jezusa skierowane bezpośrednio do niego skłoniło go do pójścia za Mesjaszem, który powołał go na swego ucznia. Należał do grona dwunastu Apostołów, uznaje się go jako autora pierwszej ewangelii „Nowego Testamentu”.

Paweł – wcześniej Szaweł. Żyd z pochodzenia. Przyszedł na świat w Tarsie w Cylicji. Był obywatelem Rzymu. W swej działalności prześladował przez wiele lat chrześcijan. Zmian w jego życiu nastąpiła, gdy ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus i zlecił nawracanie pogan. Głosił słowo boże w wielu regionach, kontaktował się z apostołami. Podczas licznych podróży powstała większość jego listów. Za swą działalność jest więziony przez Rzymian, a w końcu zostaje ścięty.

Piotr – z greckiego „petros”, czyli skała. Pierwotnie Szymon, syn Jonasza. Pochodził z Galilei, zajmował się rybołówstwem. Jezus powołał go na ucznia, nadając mu nowe imię: Kefa - Skała. Jedynie Piotra nazwał Jezus Opoką, na której zbudowany jest Kościół. Piotr zaparł się Jezusa. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Piotrowi jako pierwszemu z Dwunastu. Po zmartwychwstaniu Chrystusa kierował Kościołem jerozolimskim. Był misjonarzem. W Rzymie poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona.

Poncjusz Piłat - rzymski namiestnik Judei w latach 26-36 n.e.. Ewangelie wymieniają go wśród piastujących władzę podczas działalności Jana Chrzciciela i Jezusa, a następnie opisują jego rolę w procesie Pana Jezusa i usiłowanie uwolnienia Go. Uchylił się od odpowiedzialności za śmierć Jezusa (gest obmycia rąk), jednak wydał wyrok skazujący Go na ukrzyżowanie.

Tomasz - jeden z dwunastu Apostołów. Był nazywany Didymos (lub Didymus), co w języku aramejskim znaczy bliźniak. Był człowiekiem bojaźliwym i ostrożnym, chociaż zdecydowanym umrzeć dla Pana Jezusa. Nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, zanim nie dotknął Jego ran.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie