2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Symbolika biblijna – opracowanie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Biblia nie o wszystkich poruszanych problemach mówi wprost. Często odwołuje się do symboliki. Szczególny wymiar symboliczny ma „Apokalipsa św. Jana”, która zapowiada sąd ostateczny nad ludzkością. Niektóre słowa-klucze pojawiają się w „Piśmie Świętym wielokrotnie. Nie sposób zaprezentować ich wszystkich, dlatego postaramy się wspomnieć o najważniejszych.
- wiatry – zazwyczaj symbolizują wojny, zamieszki, niepokoje, a także sąd boży („Wzbudzę przeciwko Babilonowi i mieszkańcom Chaldei wiatr złowrogi. (...) Pan pobudził ducha królów medyjskich”. Jer. 51,1.2.11).
- wody - odnoszą się do ludów, tłumów, czasem narodów („Wody, które widziałeś, (...) to ludy i tłumy, i narody, i języki”. Obj. 17,1.15).- zwierzęta to narody, królestwa, siły polityczne („Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie [królestwa], którzy powstaną na ziemi”. Dan. 7,17)
- głowy to z kolei królestwa („Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów [królestw]”. Obj. 17,9-10).
- skrzydła symbolizują szybkość przemieszczania się, zasięg podbojów lub oddziaływania („Przyleciał duży orzeł o dużych skrzydłach. (...) Czy nie wiecie, co to znaczy? (...) Oto król babiloński przybył”. Ezech. 17,3.12).
- dni często oznaczają lata („Synowie wasi będą koczowali na pustyni przez czterdzieści lat (...). Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich czterdzieści, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez czterdzieści lat”. Mojż. 14,33-34).

góra - symbolizuje to, co wzniosłe, i co wiąże się ze sferą sacrum. Wiele ważnych wydarzeń biblijnych miało miejsce właśnie w górach. Na górze Synaj Bóg powołał Mojżesza, na jej szczycie dał mu tablice z Dziesięciorgiem Przykazań, a na górze Syjon w Jerozolimie król Salomon zbudował wspaniałą świątynię. Jezus rozpoczął swą nauczycielską działalność „Kazaniem na Górze”

droga - w Starym i Nowym Testamencie symbolizuje ludzkie życie, postępowanie. Jest ono odkryte przez Bogiem.
pustynia - jako ziemia jałowa i bezludna oznacza miejsce próby. Doświadczali jej przez 40 lat Żydzi dążący do Ziemi Obiecanej. Na pustyni Jezus był kuszony przez szatana.
potop - wielka powódź jest symbolem klęski ludzkości. Bóg zsyła potop jako karę za nieprawość i zło, zostawia jednak przy życiu sprawiedliwego Noego.
tęcza - symbol ponownego przymierza między Bogiem a ludźmi („Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią”. Rdz 9, 13-17)
gołąb z gałązką oliwną w dziobie - znak pokoju, symbol Ducha Świętego.
ryba - pierwszy symbol chrześcijan.
owca (baranek) - łagodność, cierpliwość, życie stadne, jagnię = zwierzę ofiarne, naród wybrany, Jezus.
wąż - zło, fałsz (wąż-smok w Apokalipsie = szatan)

liczba trzy - boża doskonałość (np. Trójca Święta).
liczba cztery - doskonałość ziemska (np. cztery strony świata, cztery wiatry), cztery rzeki wypływające z rajskiego ogrodu to, wg interpretacji chrześcijańskiej, zapowiedź czterech ewangelii.
liczba siedem - liczba pełni, suma Bożej i ziemskiej doskonałości (3+4), także doprowadzenie czegoś do końca. W Nowym Testamencie (Mt 18,21) oznacza pełnię i doskonałość, w religii judaistycznej kojarzyła się z siedmioma dniami tygodnia, siedmioma archaniołami. Przez siedem dni trwały wielkie święta i siedem tygodni upływało między Paschą a Świętem Tygodni.
liczba dwanaście - pełnia (dwanaście pokoleń Izraela, dwunastu apostołów, dwanaście miesięcy w roku, dwanaście godzin w dniu), iloczyn liczb 3 i 4.
liczba sześćset sześćdziesiąt sześć - wieloaspektowa, rażąca niedoskonałość,
powszechne zło („liczba bestii” i „liczba [upadłego] człowieka”).  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie