2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Hymn o miłości” stanowi fragment „Listu do Koryntian” św. Pawła. Formą i treścią różni się zasadniczo od pozostałych pism tego autora. Paweł, pierwotnie Szaweł wywodził się z Tarsu, choć pochodził z rodziny żydowskiej. W swej działalności prześladował przez wiele lat chrześcijan. Zmian w jego życiu nastąpiła, gdy ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus i zlecił nawracanie pogan. Głosił słowo boże w wielu regionach, kontaktował się z apostołami. Podczas licznych podróży powstała większość jego listów. Za swą działalność jest więziony przez Rzymian, a w końcu zostaje ścięty.

Adresatami listu, który zawiera „Hymn o miłości” są mieszkańcy Koryntu, wśród których Paweł prowadził działalność misyjną przez osiemnaście miesięcy. List był odpowiedzią na wątpliwości młodej gminy korynckich chrześcijan. Zawiera pouczenia odnośnie małżeństw, eucharystii, Kościoła jako ciała Chrystusa, a także zmartwychwstania Zbawiciela. Trzynasty rozdział mówi zaś o miłości. Hymn mówi zarówno o doskonałej miłości boskiej, która wszystko wybacza i miłości ludzkiej, która powinna wzorować się na tej pierwszej.


Św. Paweł przyrównuje miłość do innych wartości, takich jak wiedza, wiara i poświęcenie. Stosuje zdania warunkowe uzupełnione konstrukcją przeciwstawienia. Udowadnia, że bez miłości nic nie znaczą. Jej brak przekreśla wartość największych ludzkich osiągnięć i zdobyczy, a także ofiarności, a nawet poświęcenia życia. Bez miłości człowiek „byłby niczym”.

Kolejna część „Hymnu” opisuje czym jest miłość:
„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.”


W tym fragmencie zastosowano anafory, sformułowania kategoryczne („wszystko”, „nigdy”), a także użyto słownictwa o charakterze wartościującym. Miłość określona jest w samych superlatywach, przeciwstawiono ją także temu co złe. Miłość jest wartością najwyższą – pokonuje grzech i z zło a także wszelkie ludzkie ułomności. Wiąże się z delikatnością, skromnością, umiejętnością wybaczania oraz ufnością i wytrwałością. Jest wieczna i niepokonana.
Kolejny fragment mówi o niedoskonałości ludzkiego poznania. Tylko Bóg zna całą prawdę, zaś człowiek skazany jest na poznanie cząstkowe. „Hymn o miłości” kończy wers: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: / z nich zaś największa jest miłość.”. Św. Paweł przekonuje, że z trzech największych wartości najważniejsza jest miłość, to ona warunkuje wiarę i nadzieję.

Fragment „Pierwszego Listu do Koryntian” traktujący o miłości wyróżnia się wielką artystyczną wartością. Jest zrytmizowany (wynika to z układu wersyfikacyjnego, licznych powtórzeń oraz powtórzeniach określonych struktur składniowych), ma wzniosły i patetyczny ton. Zawiera wiele środków stylistycznych, takich jak powtórzenia, epitety, porównania czy anafory.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie