2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / „Lamentacje” w Biblii

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Lamentacje” to biblijne utwory o charakterze żałobnym. W sumie odnajdziemy pięć trenów, z których cztery mają po 22 wersy (rozpoczynają się od kolejnej litery alfabetu greckiego), mają więc podobną budowę i rytm. Głównym tematem jest żal po klęsce królestwa Judy podbitego przez Babilończyków w VI wieku p.n.e. Tradycja autorstwo trenów przypisywała Jeremiaszowi.

Narrator indywidualnie lub zbiorowo opłakuje utraconą niepodległość. Oprócz formy trenu w utworach występują elementy elegii, prośby, upomnienia, rozważań nad sensem cierpienia, nadziei ze strony Boga. Babilończycy zburzyli Jerozolimę i izraelską świątynię, przyczynili się też do upadku dynastii Dawida. Przyczyną upadku królestwa mają być ludzkie grzechy – jest to kara za nieprzestrzeganie boskiego prawa. Autor pragnie nawrócenia narodu, dzięki któremu możliwe będzie odbudowanie ojczyzny.


Pierwsze dwa utwory z tego cyklu opisują rozmiary klęski i wszechmoc Boga, który karze za odstępstwa. Krajobraz po inwazji jest przerażający – ulice są puste, panuje smutek, nędza i śmierć. Tren trzeci – „Skarga i pociecha” przekonuje, by zaufać Bogu i wzywa do zemsty na wrogach, zaś kolejny – „Poniżenie Jerozolimy” opisuje ogrom poniżenia miasta – głód prowadzący do kanibalizmu. Piąty tren przedstawia hańbę ludu Izraela i zawiera prośbę do Boga o nawrócenie Wyraża nadzieję na przełamanie bożego gniewu i odrodzenie. Odnowa ma się wiązać z moralną odnową narodu. Ogólne przesłanie zawiera się w przekonaniu, że to Bóg kieruje losami państw i narodów i każdy z ich członków musi się czuć odpowiedzialny za ogół.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie