2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Księga Izajasza – opracowanie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Księgę Izajasza” zaliczamy do pism prorockich „Starego Testamentu”. Autor w swych mowach proroczych i utworach poetyckich wychowuje społeczeństwo Judy, ale przede wszystkim piętnuje jego wady. Zapowiada, że niewierni doczekają się kary, zaś posłuszni boskim wyrokom zostaną ocaleni, poprzez co odrodzi się naród izraelski.

Izajasz żył w VIII wieku p.n.e., a wywodził się z zamożnego i znamienitego rodu jerozolimskiego. Przypisuje się mu autorstwo wielu proroctw i tekstów teologicznych. Jego misję stanowiło nawoływanie ludu Izraela do poprawy. Zapowiadał również upadek Izraela i Judy za grzechy jego mieszkańców. „Księga Izajasza” powstała pod koniec VI w. p.n.e. Składa się z trzech części. W pierwszej - „Księga gróźb” – zawarte są przestrogi dla Izraela i Judy oraz pocieszające zapowiedzi mesjańskie. W drugiej „Księga pocieszenia Izraela” następuje zapowiedź przyjścia mesjasza, który poprzez swą śmierć odkupi grzechy. Ostatnia „Księga triumfu” zapowiada odrodzenie Jerozolimy po wyjściu z niewoli babilońskiej.


Tekst potępia postępowanie członków izraelickiej społeczności i zapowiada jej ukaranie. Napiętnuje grzechy, wytyka ludzkie nieprawości, które nie będą bez winy i kary. Grzech nie odejdzie w niepamięć, by go zmazać należy odbyć pokutę. Nastrój grozy w pierwszej części księgi potęguje powtarzane po wielokroć słowo „biada”. Prorok Izajasz wymienia poszczególne grzechy, które sprowadzą na grzeszników nieszczęście. W tonie kategorycznym zapowiada nadejście czasu kary.

Ci, którzy są wierni zasadom i bogobojni otrzymają zasłużoną nagrodę i staną się zalążkiem przyszłego społeczeństwa. Po przyjściu Mesjasza na ziemi zapanuje pokój i ład. Dlatego autor zawiera „Hymn dziękczynny” chwaląc Boga, który obiecał zbawienie. Tak ziści się boska sprawiedliwość, która karze grzeszników, ale też nagradza pokornych i posłusznych.
Wśród gatunków, jakie możemy odnaleźć w księdze spotykamy: pieści, poematy, hymny, psalmy, satyry czy też mowy sądowe. Utwór proroka można odczytywać jako zapewnienie o boskiej sprawiedliwości. Bóg dzieli ludzi na zasługujących na potępienie i godnych odkupienia. Autor wskazuje na przymioty jakimi powinni cechować się ci, którzy pragną dostąpić chwały Pańskiej. Przekonuje, że nagroda i kara wiąże się ściśle z określonym postępowaniem człowieka.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie