2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Księga Rodzaju – opracowanie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Księga Rodzaju”, inaczej „Bereszit” od pierwszych słów tekstu w języku hebrajskim „Na początku” jest właśnie „Księgą Początków”. Zwana jest także „Genesis” oraz „Pierwszą Księgą Mojżeszową”, gdyż należy i rozpoczyna „Pięcioksiąg Mojżeszowy (po hebrajsku „Tora”, czyli „Prawo). Pierwsze jedenaście rozdziałów opowiada o powstaniu świata i człowieka. Następne rozdziały od 12 do 50 zawierają dzieje patriarchów, a więc początki ludzkiej wspólnoty i prapoczątki Izraela.

Rozdziały od pierwszego do jedenastego wywodzą się z dwóch biblijnych tradycji – jahwistycznej i kapłańskiej. Nie mają charakteru historycznego, natomiast stanowią wstęp do dziejów ludzkości oraz narodu wybranego. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie o sens ludzkiego istnienia – śmierci, a także cierpienia, a także na wartość dobra i zła. Dla współczesnego czytelnika mają one wymiar filozoficzno-teologiczny.


Rozdział pierwszy i drugi „Księgi Rodzaju” opowiada o stworzeniu świata i człowieka, oraz o Edenie. W kolejnym dowiadujemy się jak doszło do grzechu pierworodnego i wygnania człowieka z raju. W następnych pojawiają cię synowie Adama i Ewy – Kain i Abel, Set i potomkowie ich rodów. Dowiadujemy się o biblijnym potopie, przymierzu Boga z Noem, budowie Wieży Babel. Następnie, od dwunastego rozdziału następują dzieje Abrachama i jego potomków.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie