Jesteś w: Motyw snu

Motyw snu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Motyw snu - tematy wypracowań


Temat snu można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Motyw snu w wybranych utworach literackich.
• Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok – realizacja to sposób przedstawienia motywu w danym utworze, zaś znaczenie dotyczyć będzie odpowiedzi na pytanie czemu wykorzystanie tego motywu ma służyć.
• Na wybranych przykładach omów sposoby ujęcia snu w literaturze polskiej i obcej – w pracy tej należy odwołać się zarówno do literatury krajowej jak i zagranicznej oraz ukazać różnorodne ujęcia motywu.
• Oniryzm jako sposób widzenia świata w literaturze i malarstwie.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu. Innym sposobem ujęcia motywu snu jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy snu występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce. Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji tańca w tekstach kultury. Temat można sformułować następująco:

• Motyw snu i jego funkcje w wybranych dziełach literackich.
• Funkcja snu i widzenia w wybranych utworach literackich.
• Motyw snu w mitologii, Biblii oraz innych utworach literackich. Przedstaw funkcje jakie spełnia w wybranych dziełach – tak sformułowany temat kładzie nacisk w przedstawieniu omawianego motywu na dwa źródła – mitologię i Biblię, pozostałe źródła mogą zostać potraktowane mniej szczegółowo.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Między snem a jawą. Omów funkcjonowanie tej konwencji w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
• Motyw snu jako odzwierciedlenie ludzkich pragnień i lęków w literaturze i sztuce.

W wybranych do matury tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok. Może to znacznie ograniczyć źródła, z jakich przyjdzie korzystać podczas pisania pracy, z drugiej strony zabieg ten może uczynić ją bardziej unikalną.

Określenie problemu – teza

Po wyborze tematu i przejrzeniu dostępnej literatury podmiotowej i przedmiotowej najważniejsze będzie określenie problemu. Odpowiednia forma znacząco wpłynie na realizację wybranego tematu. Trzeba pamiętać, by teza znalazła swoje odzwierciedlenie w zakończeniu.

Najpopularniejsze, ale przez to mało konkretne są ogólnikowe ujęcia problemu. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie literatury, jednak poprzez brak określonych celów mogą sprawić, że praca będzie sztampowa i „przegadana”:

• Motyw snu pojawia się w literaturze bardzo często. Jest chętnie wykorzystywany, ponieważ pozwala na wiele interpretacji, jest odzwierciedleniem nie do końca zbadanego świata.
• Literatura często odwoływała się do zagadki snu, wykorzystując motyw marzeń sennych w różnych celach.
• Sny od dawna pobudzały ludzką wyobraźnię, a człowiek od zarania dziejów próbował je interpretować.
• Z racji swojego ezoterycznego charakteru proces śnienia stał się jednym z uwielbionych przez pisarzy i poetów narzędzi.
• Motyw snu od zawsze intryguje czytelnika, bo każdy z nas miewa sny, a niektórzy wierzą, że mają one wpływ na nasze życie.

Teza może wskazać na wykorzystanie motywu snu w celu ukazania dwoistości świata, w jakim żyje człowiek, a także bogactwa jego psychiki:

• Człowiek porusza się na dwóch przestrzeniach – jawy i snu. Jak wielką rolę odgrywa druga z nich możemy poznać dzięki nauce, a także twórczości literackiej.
• Sny i widzenia są ważnym dopełnieniem obrazu ludzkiej psychiki.
• Jednym z najczęstszych sposobów projekcji myśli, marzeń i przekonań bohaterów wielu utworów literackich było wykorzystanie motywu snu.

Wśród innych tez możemy wyróżnić:

• Literatura od wieków odwołuje się do snów i widzeń jako tematów i motywów, nawet zasad kompozycyjnych dzieł – uzasadnia luźne powiązanie poszczególnych wątków.
• Motyw snu w literaturze bardzo często jest atrakcyjny, bo daje szerokie możliwości interpretacyjne, pozwala tworzyć nowy, tajemniczy, zagadkowy świat.

Przy precyzowaniu tezy można także zawęzić okres literacki, którego dotyczyć będzie praca.

Motyw snu - propozycje wstępu


We wstępie możemy odwołać się do dawnych legend, pochodzenia motywu snu, a także jego definicji i koncepcji wybitnych myślicieli:

Biblijne pochodzenie motywu snu:
Motyw snu znalazł zastosowanie podczas narodzin człowieka, a precyzyjniej ujmując – kobiety. Jak czytamy na pierwszych stronach Księgi Rodzaju Bóg zesłał na Adama głęboki sen po czym wyjął zeń żebro i z żebra ukształtował kobietę. Przykład ten najlepiej oddaje stosunek teologii chrześcijańskiej do zagadnienia snu. Otóż pora snu jest porą odwiedzin Boga. Śpiącego człowieka uważa się za osobę bezwolną, a sen za czas boskiej ingerencji w życie człowieka.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -