Jesteś w: Motyw rycerza

Motyw rycerza

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


„Gwiezdne Wojny – Epizod 1: Mroczne Widmo”, Lucas George - dzieło to, podobnie jak inne znane eposy, jest opowieścią o walce dobra ze złem, o tym, że dobro zawsze zwycięży, gdy do walki staną ludzie, których intencje są dobre i którzy przestrzegają określonego systemu wartości. Zatem także rycerze przyszłości wierzą w to, że duchowa wartość potrafi pokonać zło bez względu na to, w jakiej postaci się ono ukaże. W „Gwiezdnych wojnach” rolę herosów pełnią rycerze zakonu Jedi, którzy bezwzględnie przestrzegają zasad kodeksu. Postać, która najlepiej odpowiada schematowi rycerza Jedi, to Obi – wan Kenobi. Zgodnie z założeniem zakonu należy on do nadzwyczajnych postaci posiadających wyjątkową moc. Jest wojownikiem, który walczy przede wszystkim duchem, a gdy już dochodzi do działań bezpośrednich działa szybko i zdecydowanie ale zawsze zgodnie z kodeksem.

Motyw rycerza - przykładowe tematy wypracowań


Temat rycerstwa można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Różne ujęcia rycerza w literaturze. Przedstaw, dobierając literaturę z różnych epok.
• Portret rycerza w wybranych utworach literackich.
• Omów, odwołując się do przykładów, różnorodne ujęcia motywu rycerza w literaturze różnych epok.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu.

Innym sposobem ujęcia motywu rycerza jest ukazanie jego wykorzystania w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższy temat należy do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Kreacje postaci rycerzy w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane przez siebie dzieła różnych epok.

W tak sformułowanych tematach trzeba, oprócz przykładów książkowych, odnaleźć i zaprezentować motywy rycerskie występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce. Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania etosu rycerskiego, czyli zespołu wartości, powszechnie przyjętych i akceptowanych przez rycerzy. Temat można sformułować następująco:

• Etos rycerski i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych. Omów na celowo wybranych przykładach.
• Ewolucja etosu rycerskiego. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

Możliwe jest również przedstawienie problemu rycerskości w sposób klasyczny i groteskowy:

• Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z różnych epok - serio i parodystycznie.
• Etos rycerski w ujęciu klasycznym i groteskowym. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów różnych epok.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Dawne i współczesne pojedynki. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
• Współczesne nawiązania do etosu rycerza. Przedstaw odwołując się do literatury XX wieku.

We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok.


Literatura przedmiotu:

Określenie problemu – teza

Po wyborze tematu i przejrzeniu dostępnej literatury podmiotowej i przedmiotowej najważniejsze będzie określenie problemu. Odpowiednia forma znacząco wpłynie na realizację wybranego tematu. Trzeba pamiętać, by teza znalazła swoje odzwierciedlenie w zakończeniu.

Najpopularniejsze, ale przez to mało konkretne są ogólnikowe ujęcia problemu. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie literatury, jednak poprzez brak określonych celów mogą sprawić, że praca będzie sztampowa i „przegadana”:

• Rycerz to postać powszechnie znana wywodząca się z epoki średniowiecza.
• Obecność toposu rycerza w większości kultur i na przestrzeni różnych epok i w różnych dziedzinach sztuki.
• Topos rycerza nieodłącznym elementem literatury na przestrzeni wieków.
• Rycerz to postać przewijająca się przez wszystkie epoki, zmieniająca swój wizerunek i wyznawane wartości.
• Wizerunek rycerza na przestrzeni epok zmieniano i w przeróżny inny sposób kreowano.

Prace skupiające się na etosie rycerskim lub ewolucji motywu rycerza mogą mieć następujące tezy:

• W literaturze motyw rycerza występował bardzo często, jednak jego etos wykształcił się w epoce średniowiecza.
• Etos rycerski ukazany w dziełach literackich różnych epok dostosowywał się do założeń epoki.
• Każda epoka literacka kontynuując etos rycerski, odwołuje się do panujących w niej realiów historycznych i światopoglądowych.
• Etos rycerski i postacie rycerzy uwarunkowane są zamysłem autorów wykorzystujących je do przedstawienia wizerunku świata.
• Literatura prezentuje różne wizerunki i sposoby kreacji rycerzy. Ich portrety uwarunkowane są realiami epoki oraz funkcją, jaką przypisują im autorzy utworów literackich.

Przy precyzowaniu tezy można także zawęzić okres literacki, którego dotyczyć będzie praca. Inny obraz rycerza występuje w średniowieczu, gdzie mamy do czynienia głównie z wojownikiem na koniu i w zbroi, inaczej w późniejszej literaturze ukazane zostały wojny i bitwy dumnej szlachty, zupełnie odmienny jest współczesny wizerunek żołnierzy walczących honorowo podczas II wojny światowej.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -