Jesteś w: Motyw domu

Motyw domu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Motyw domu - propozycje zakończeń


Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy. Warto postarać się, by zakończenie nie zamykało i nie wyczerpywało danego tematu, a ukazywało inne możliwości interpretacji, dalsze kierunki poszukiwań.

A. Różne obrazy domu w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady.

Przykład zakończenia:

Literatura często przedstawia określone tematy wykorzystując motyw domu jako tło. W Polsce artystyczne wizerunki domów wiązały się często z miejscem zachowania tradycji, świadectwem przywiązania do obyczajów. Czasem ukazanie „rodzinnego gniazda” było wykorzystywane do krytyki jego mieszkańców lub warstwy społecznej jaka reprezentowali. Przedstawione wizerunki rodzinnych domostw, miejsc najbliższych człowiekowi, pokazują, jak bardzo różnorodne mogą to być miejsca. Na przykładzie każdego z domów możemy odnaleźć sposób myślenia ówczesnych ludzi i filozofii, która im przyświecała. Dopóki dom rodzinny będzie podstawową przestrzenią, w której dorastamy i żyjemy, dopóty nie zniknie z kart literatury, prezentując oblicza coraz szybciej zmieniającego się świata.

A. Motyw domu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

Przykład zakończenia:

Literackie i malarskie wizerunki domów towarzyszą człowiekowi odkąd zaczął zakładać pierwsze swoje siedziby. Jedną z gałęzi sztuki była architektura, która rozwijała się wraz z ewolucją cywilizacji. Twórcy tworzyli coraz bardziej wyszukane budowle, których założenia zgodne były z prądami epoki. Malarze na płótnach utrwalali ich dzieła, nie unikając także prezentacji wnętrz domostw. Z kolei literatura wykorzystywała najczęściej motyw domu do ukazania relacji w nim panujących, świadomości przedstawicieli danej epoki. Dom, mimo swojej wieloznaczności i rozmaitych funkcji, jakie pełni pozostanie na zawsze ważnym tematem artystycznym.


Motyw domu - propozycje wypracowań


Temat domu można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Obraz domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach z różnych epok.
• Różne obrazy domu w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu. Innym sposobem ujęcia motywu domu jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Różne ujęcia motywu domu w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych dziełach.
• Motyw domu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
• Wizerunki domu w różnorodnych tekstach kultury. Omów, odwołując się do świadomie wybranych przykładów.

W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy taneczne występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce. Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji lub symboliki domu w tekstach kultury. Temat można sformułować następująco:

• Symbolika domu w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
• Funkcjonowanie motywu domu w literaturze polskiej i obcej. Zaprezentuj, opierając się na świadomie wybranych przykładach.
• Motyw domu w literaturze polskiej. Omów jego różnorodne funkcje i sposób przedstawiania.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Arkadyjskie ujęcia domu w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
• Dom dobrem, czy barierą w drodze do dobra? Odwołaj się do poznanych przykładów literackich.
• Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie osobowości człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich i własnych doświadczeniach.
• Ojczyzna jako dom. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
• Motyw domu i bezdomności w literaturze różnych epok. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur.
• Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca. Omów na wybranych przykładach literackich.

We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok.

Określenie problemu – teza

Po wyborze tematu i przejrzeniu dostępnej literatury podmiotowej i przedmiotowej najważniejsze będzie określenie problemu. Odpowiednia forma znacząco wpłynie na realizację wybranego tematu. Trzeba pamiętać, by teza znalazła swoje odzwierciedlenie w zakończeniu.

Najpopularniejsze, ale przez to mało konkretne są ogólnikowe ujęcia problemu. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie literatury, jednak poprzez brak określonych celów mogą sprawić, że praca będzie sztampowa i „przegadana”:

• Motyw domu w różnorodny sposób bywa wykorzystywany przez artystów różnych epok.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -