Jesteś w: Motyw Boga

Motyw Boga

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Przykład zakończenia:

Postawy człowieka wobec Boga są bardzo różnie. Odzwierciedleniem tego jest literatura różnych epok. Jej twórcy pokazują zarówno miłość, szacunek i oddanie się człowieka Bogu, jak i postawy przeciwstawne: bunt czy lęk przed Stwórcą. Ukazują tez przykłady totalnego odrzucenia Boga i zgubne tej postawy konsekwencje. Z utworów przedstawionych w mojej prezentacji wynika też refleksja o bardzo silnym związku człowieka z Bogiem. Każdy przedstawiony utwór potwierdza biblijną koncepcję człowieka jako istoty pochodzącej od Boga i nierozerwalnie z Nim związanej.

Motyw Boga - propozycja wypracowań


Temat Boga można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Motyw Boga w literaturze różnych wieków.
• Różne obrazy Boga w literaturze. Prześledź problem na podstawie wybranego materiału literackiego.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu. Innym sposobem ujęcia motywu Boga jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Jak artyści z różnych epok postrzegali Boga? Porównaj wybrane koncepcje.
• Obraz Boga w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw różne wizerunki i ich funkcję w dowolnie wybranych dziełach.

W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy taneczne występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce.

Często motyw Boga łączy się relacjami człowieka ze Stwórcą. W takich wypadkach temat może brzmieć:

• Porównaj literackie modele postaw człowieka wobec Boga, opierając się na analizie wybranych przykładów.
• Różne postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach literackich. Omów temat, analizując wybrane przykłady różnych epok.
• Jak kształtowały się relacje między Bogiem, a człowiekiem w poszczególnych epokach?
• Wielkie literackie dyskusje z Bogiem na przykładzie znanych ci utworów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Jana Kasprowicza.
• Literackie rozmowy człowieka z Bogiem. Zanalizuj wybrane przykłady.
• Motyw rozmowy człowieka z Bogiem.
• Obraz Boga i jego relacje z człowiekiem. Przedstaw w oparciu o literaturę renesansu i oświecenia.

Zdarza się, że tematy poświęcone Stwórcy z góry zawężają literaturę przedmiotu, np.:

• Motyw Boga w literaturze renesansu i w „Hymnach” Kasprowicza.
• Motyw Boga w wybranych utworach Jana Kochanowskiego i Jana Twardowskiego.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Bóg jako kreator, dobroczyńca, sprawiedliwy sędzia... Porównaj różne wizerunki Boga ukazane w twórczości poetów i pisarzy renesansu, romantyzmu i Młodej Polski.
• Bunt wobec Boga jako postawa bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
• Motyw Boga dającego nadzieję w wybranych dziełach literackich.

We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok.

Określenie problemu – teza

Po wyborze tematu i przejrzeniu dostępnej literatury podmiotowej i przedmiotowej najważniejsze będzie określenie problemu. Odpowiednia forma znacząco wpłynie na realizację wybranego tematu. Trzeba pamiętać, by teza znalazła swoje odzwierciedlenie w zakończeniu.

Najpopularniejsze, ale przez to mało konkretne są ogólnikowe ujęcia problemu. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie literatury, jednak poprzez brak określonych celów mogą sprawić, że praca będzie sztampowa i „przegadana”:

• Na przestrzeni wieków problematyka Boga stanowiła istoty asumpt dla twórczości artystycznej.
• Wyrastająca z Biblii wizja Boga, stworzonego przez niego systemu wartości, boskich sankcji – katalogu nagród i kar, a także przydawany mu zakres mocy i sił sprawczych znajdowały zróżnicowane odbicie w literaturze, stosownie do kierunków ideowych epoki.
• Wizerunek Boga w danej epoce zależał przede wszystkim od jej głównych założeń.
• Artyści w swych dziełach od wieków próbują przybliżyć naturę Boga.
• Zainteresowanie obrazem Stwórcy ilustrują nam wizje literackie różnych epok.

Teza może, podobnie jak temat, skupiać się na relacjach człowieka lub artysty z Najwyższym:

• Różnorodne postawy wobec Boga w literaturze różnych epok.
• Biblia jako źródło wszelkich relacji Bóg - człowiek. Różne postawy człowieka wobec Boga w literaturze.
• Od bojaźni po lekceważenie, od uwielbienia, do buntu. Różne postawy człowieka wobec Boga w wybranych epokach.
• Istota i sens buntu bohaterów literackich wobec Boga.
• W literaturze możemy odnaleźć skrajne postawy człowieka wobec Boga od pokory po bunt i lekceważenie.
• W poszczególnych utworach odnajdujemy uwielbienie Stwórcy, ale także bunt przeciw Najwyższemu.
• Stosunek do Boga ewoluował na przestrzeni wieków. Wybór najważniejszych postaw artystów wobec Stwórcy.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -