2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Każdy człowiek, czy to wierzący, czy niewierzący inaczej podchodzi i odczytuje słowa Biblii. Dla jednych jest to źródło historyczne czy wielka księga literacka wprowadzająca do literatury światowej wiele gatunków i form. Dla wyznawców judaizmu, islamu, chrześcijaństwa „Pismo Święte” stanowi podstawę wyznawanych prawd i moralnych nakazów.


Jednak niezależnie od religijności Biblia zawiera w sobie podstawowe zasady, na których opiera się rozwój cywilizacji. Gloryfikuje wartości, na których opiera się człowieczeństwo. Jest źródłem etycznych nakazów nie tylko dla osób wierzących, lecz dla wszystkich ludzi. Obraz zasad i Prawa w „Starym Testamencie” niejednokrotnie odbiega od słów i myśli Jezusa i tylko przez pryzmat jego słów powinien być odczytywany. Dla chrześcijan najważniejsze są przede wszystkim nakazy „Nowego Testamentu”, a wśród nich najistotniejsze jest „Kazanie na Górze”. Zawiera ono skatalogowany system norm i wartości etycznych. Zawiera także wzorce osobowe chrześcijaństwa.

Mimo powszechności etyki chrześcijańskiej, współczesny świat bardzo daleko odszedł od nauczania Chrystusa. W świecie zachodnim liczy się bogactwo, potęga, siła, życie w przepychu, hedonizm i materializm – zupełnie sprzeczne z nauczaniem Zbawiciela. Nawet życie kleru znacząco odbiega od głoszonych przezeń tez. Historia cywilizacji pełna wojen, konfliktów, zbrodni pokazuje, że w praktyce wartości biblijne nie są realizowane. W takim świecie warto jednak wciąż przywoływać biblijne nakazy i wartości, z których, jak przekonuje św. Paweł najważniejsza jest miłość. To właśnie nakaz miłości bliźniego, niezależnie od wiary czy niewiary powinien stać się wyznacznikiem człowieczeństwa i towarzyszyć rozwojowi cywilizacji.
Każdy zadaje sobie pytania o sens życia, cierpienia, przemijania i śmierci. Mimo że Biblia podstawowych odpowiedzi szuka w związku z Bogiem – to on jest Stworzycielem, Wszechmogącym sprawcą, Najwyższą Instancją, to jednak zapisane w „Starym i Nowym Testamencie” wątpliwości ludzi, ich przemyślenia dotyczące natury świata są uniwersalne i przekazują prawdy ponadczasowe. Niezawinione cierpienie Hioba, jego bunt i pokora, świadomość przemijania Koheleta, mądrości Izajasza i rozmyślania nad sprawiedliwością, a także nowotestamentowe przypowieści ukazują wartości, jakie prowadzą człowieka do głębszego zrozumienia otaczającego świata i większej świadomości istnienia. Stanowią propozycję drogi, jaką obrać może każdy. Biblia jest podstawą idealnego systemu etycznego i doskonalej moralności. Dzięki temu zresztą zyskała popularność nie tylko w kręgu chrześcijaństwa.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie