2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Biblia

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimBiblia

Biblia – wprowadzenie

„Biblia jest jedynym w swoim rodzaju zjawiskiem w dziejach naszej kultury, którego wpływ i rozmaite echa odnajdujemy na każdym kroku w sztuce, literaturze, sposobie myślenia, a nawet w nawykach językowych.” Nie sposób nie zgodzić się z opinią Anny Świderkówny. Tekst, który powstawał powoli, na przestrzeni wielu wieków (pr... wiecejBiblia – historia powstania

O biblii mówi się, że jest to święta księga, jednak tak naprawdę mieści w sobie wiele ksiąg. Powstawała przez wiele stuleci od X/IX wieku p.n.e. do końca I wieku naszej ery. Znacznie starsze były jednak tradycje ustne, które żyły swoim życiem i miały istotny wpływ na ukształtowanie biblijnego kanonu.

Biblia zawiera... wiecejKsięga Rodzaju – opracowanie

„Księga Rodzaju”, inaczej „Bereszit” od pierwszych słów tekstu w języku hebrajskim „Na początku” jest właśnie „Księgą Początków”. Zwana jest także „Genesis” oraz „Pierwszą Księgą Mojżeszową”, gdyż należy i rozpoczyna „Pięcioksiąg Mojżeszowy (po hebr... wiecejOfiara Abrahama – opracowanie

O historii Abrahama i jego ofiary dowiadujemy się z „Księgi Rodzaju” (22, 1-18). Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł mu: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę”. Abraham nie sprzeciwił się. Następnego dnia wr... wiecejKsięga Hioba – opracowanie

Księga Hioba należąca do zbioru ksiąg dydaktycznych prezentuje nam odpowiedz na to pytanie poprzez ukazanie losów Hioba. Centralnym zagadnieniem tego dzieła jest problem niezawinionego cierpienia, jego sens wobec milczenia i bezczynności Boga. Podważona zostaje prosta zasada: sprawiedliwość zawsze będzie nagrodzona, a niegodziwość uka... wiecejKsięga Koheleta – opracowanie

Księga Koheleta czyli Eklezjastesa jest jedną z ksiąg tworzących kanon Starego Testamentu. Posiada ona formę traktatu filozoficznego, w którym autor porusza kwestie egzystencjalne nurtujące ludzkość od jej zarania, a mianowicie pyta o sens istnienia oraz o to, jak być szczęśliwym. Skutkiem rozważań, które jednak nie przynoszą żadn... wiecejKsięga Izajasza – opracowanie

„Księgę Izajasza” zaliczamy do pism prorockich „Starego Testamentu”. Autor w swych mowach proroczych i utworach poetyckich wychowuje społeczeństwo Judy, ale przede wszystkim piętnuje jego wady. Zapowiada, że niewierni doczekają się kary, zaś posłuszni boskim wyrokom zostaną ocaleni, poprzez co odrodzi się naród... wiecejKsięga Psalmów – opracowanie

„Księga Psalmów” stanowi jeden z najbardziej „poetyckich” fragmentów Pisma Świętego. Dzięki temu własny przekład proponowało wielu poetów, pragnąc oddać zawarte w nich walory artystyczne. „Księga Psalmów” składa się ze stu pięćdziesięciu utworów. Zgodnie z tradycją ich autorem miał być kr... wiecejPieśń nad Pieśniami – opracowanie

„Pieśń nad pieśniami” jest jednym z najpiękniejszych poematów miłosnych. Posiada zmysłowy język poezji miłosnej. Ów poemat liryczny o charakterze miłosnym oparty jest na dialogu dwojga kochanków, którzy nie mogą bez siebie żyć. Oblubieniec i Oblubienica rozmawiają ze sobą językiem zakochanych, pełnym namiętnych wyz... wiecej„Lamentacje” w Biblii

„Lamentacje” to biblijne utwory o charakterze żałobnym. W sumie odnajdziemy pięć trenów, z których cztery mają po 22 wersy (rozpoczynają się od kolejnej litery alfabetu greckiego), mają więc podobną budowę i rytm. Głównym tematem jest żal po klęsce królestwa Judy podbitego przez Babilończyków w VI wieku p.n.e. Trady... wiecejKazanie na Górze – opracowanie

„Kazanie na Górze” stanowi część piątego rozdziału „Ewangelii św. Mateusza”. Zawiera przesłanie dla pokornych i wierzących – ich krzywda i cierpienie zostanie wynagrodzone w niebie. Wszystko co złe spotyka prawego człowieka na ziemi jest policzone i dostrzeżone przez Boga. Fragment ten określany jest tytu... wiecejApokalipsa św. Jana – opracowanie

Zagłada świata jednoznacznie kojarzy się z apokalipsą, a ta z kolei z nieprawdopodobnymi nieszczęściami, które mają spaść na ziemię. Apokalipsa św. Jana, bo o niej mowa, jest wizją ostatecznej walki dobra i zła, kończącej dzieje świata. Święty Hieronim twierdził, że „każde słowo Apokalipsy zawiera tajemnicę”. J... wiecejPrzypowieść o siewcy

„Przypowieść o siewcy” odnajdziemy w trzech ewangeliach – Marka (Mk 4, 2-9), Mateusza (Mt 13, 1-9) i Łukasza (Łk 8, 4-8). Jezus opowiada o siewcy, który wyszedł by siać. Jedno ziarno upadło na drogę i zjadło je ptactwo, inne znalazło się na skałę i uschło pod wpływem słonecznych promieni, gdyż nie zdążyło zap... wiecejPrzypowieść jako gatunek

Przypowieści biblijne to relacje z wypowiedzi Jezusa. Celem każdej przypowieści jest przedstawienie jakiejś prawdy abstrakcyjnej za pomocą konkretnych obrazów, zaczerpniętych z codziennego życia. Wszystkie przypowieści ewangelijne dotyczą wprost lub pośrednio królestwa Bożego: jego założenia, wartości, wzrostu, struktury itp. Przyp... wiecejPrzypowieść o miłosiernym Samarytaninie

„Przypowieść o miłosiernym samarytaninie” przytacza w swej ewangelii św. Łukasz (Łk 10, 30-37). Jezus odpowiada na pytanie, kto jest jego bliźnim. Wspomina o pewnym człowieku, który podczas podróży z Jerozolimy do Jerycha został napadnięty przez przestępców, którzy okradli go i pozostawili „na wpół umarłegoR... wiecejPrzypowieść o synu marnotrawnym

„Przypowieść o synu marnotrawnym” odnajdziemy w ewangelii św. Łukasza (Łk 15, 1-32). Apostoł przytacza słowa Jezusa o mężczyźnie, który miał dwóch synów. Młodszy zażądał od ojca podziału majątku i oddania mu jego części, co ojciec uczynił. Dziedzic wyruszył w dalekie strony, gdzie roztrwonił majątek prowadząc... wiecejPrzypowieść o robotnikach w winnicy

„Przypowieść o robotnikach w winnicy” odnajdujemy w ewangelii św. Mateusza – Mk 20, 1-16. Parabola opowiada o pewnym gospodarzu, który pragnął rankiem zatrudnić w swej winnicy robotników. Umówił się z nimi, że będzie im płacił jednego denara dziennie i wysłał ich do winnicy. Gdy wyszedł o trzeciej ujrzał na ryn... wiecejPrzypowieść o talentach

„Przypowieść o talentach” odnajdziemy w ewangelii św. Mateusza (Mt 25, 14-30). Talent to największa jednostka miary - wagi i pieniądza używana w Asyrii, Babilonii, starożytnej Grecji i Palestynie. Mateusz opowiada, że pewien człowiek odjeżdżając przywołał do siebie trzech swych służących. Według ich zdolności jednemu... wiecejPrzypowieść o zaginionej owcy

Faryzeusze i uczeni w piśmie zarzucali Jezusowi, że spotyka się, a nawet ucztuje z grzesznikami. Jezus na ten zarzut odpowiedział opowiadając trzy przypowieści. Jedną z nich jest „Przypowieść o zagubionej owcy”. Jej treść odnajdujemy w ewangelii Łukasza i Mateusza. Jezus mówi o pasterzu, który posiadał olbrzymie stado, j... wiecejPrzekłady Biblii

Podstawowym przekładem „Starego Testamentu” na język grecki, który stanowi podstawę późniejszych wydań łacińskich jest dokonana w III i II wieku p.n.e. „Septuaginta” (z greckiego „siedemdziesięciu”), której dokonali zhellenizowani Żydzi. Chrześcijaństwo korzystało z tego przekładu do VII wieku. P... wiecej